Statut

U sklađu sa odredbama čl.10. i 11. Zakona o udruženjima /Službeni list RS. 51/09 na osnivačkoj skupštini održanoj 23.09.2018. godine u Subotici usvojen je:

STATUT
HRVATSKO UDRUŽENJE GRAĐANA "Josip Vuković Đido"

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Hrvatsko udruženje Josip Vuković Đido je neprofitabilno, nevladino udruženje osnovano na neodređeno vreme za ostvarivanja ciljeva u sportu i kulturi

Član 2.

Ciljevi udruženja su očuvanje (staranje) oko sportskih i kulturnih institucija koje su osnovali Hrvati-Bunjevci primer FK Bačke 1901. i Pučke Kasine 1878, pomaganje sportskim i kulturnim društvima da se takmiče i rade. Očuvanje kulturnih dobara i tradicionalnih kulturnih dešavanja kao što su Dužijanca, Veliko Prelo i Tamburaška dešavanja, povezivanja sportsko kulturnih društava u Srbiji i Hrvatskoj.
Člana 3.


Predlaganje Vladi i Ministarstvima za sporti kulturu da se naša sportska i kulturna dobra stave pod zaštitu države jer se ističu od drugih po starosti osnivanja, kuiturnoj vrednosti i specifičnom načinu gradnje i življenja

Člana 4.

Naziv udruženja je Josip Vuković Đido a sedište je u Bikovu 140, Subotica

Član5.

Član udruženja može biti svako, ko prihvati statut i ciljeve udruženja

Član 6.

Član udruženja ima pravo da:

* Neposredno učestvuje i odlučuje na skupštini
* Da bira i da bude biran u sve organe udruženja
* Plaća članarinu i aktivno doprinosi radu i ciljevima udruženja
* Obavlja druge poslove koje mu poveri upravni odbor udruženja

Član 7.

Organi udruženja su Skupština i Zastupnik

Član 8.

Skupštinu udruženja čine svi njegovi članovi.Skupština se sastaje jednom godišnje Vanredna skupština se može zakazati na predlog Upravnog odbora ili na jednu trećinu članova Skupštine, sednicu Skupštine saziva Zastupnik, a sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice.
Član 9.

Skupština donosi plan i program rada
Usvaja statut kao i izmane i dopune statuta
Bira i razrešava zastupnika
Razmatra i usvaja jednom godišnje izveštaj zastupnika
Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu
Kontroliše finansijsko poslovanje udruženja

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova,a odlučuje većinom glasova članova skupštine,a za promenu statuta potrebno je dve trećine članova skupštine

Član 10.

Zastupnik je izvršni organ udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim statutom, zastupnik zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca

 
Član 11.

Zastupnik rukovodi udruženjem između dve sednice Skupštine
Organizuje redovno obavljanje delatnosti udruženja
Poverava posebne poslove članovima udruženja

Donosi finansijske odluke

Odlučuje o pokretanju postupka o promeni statuta udruženja sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova i podnosi predlog skupštini na usvajanje

Odlučuje o drugim pitanjima koji nisu u nadležnosti skupštine

Član 12.

Rad udruženja je javan,zastupnik se stara da članstvo i javnost dobije informacije o radu udruženja

Godišnji obračuni i izveštaj o radu podnosi se skupštini

Član 13.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu

Član 14.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljni priloga,donacija, poklona / finansijska subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način

Član 15.

Udruženje prestaje sa radom odlukom skupštine,k ada prestanu uslovi za ostvarivanja ciljeva,kao i drugim slučajevima predviđeni zakonom

Član 16.

U slučaju prestanka rada, imovina će se preneti na drugo pravno nedobitno lice, radi ostvarivanja isti ili sličnih ciljeva

 
Član 17.

Udruženje ima pečat pravougaonog oblika na kojem je upisano ime udruženja na ćiriličnom i latiničnom pismu.

Član 18.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe zakona o udruženjima

Član 19.

Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na skupštini udruženja

Blaško Temunović
Predsedavajući osnivačke skupštine
Udruženje JOSIP VUKOVIĆ ĐIDO
Blaško Temunović